สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 12 – 14 พ.ย.63

   
   
    
   
   
สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
ศึกษาดูงานบริษัท STEM จ ฉะเชิงเทรา
Sango Thai Engineering and Manufacturing Co Ltd
⭕️ Manufacturing Process
⭕️ Plant Design and Layout
⭕️ Management System: 5S, KANBAN, KAIZEN
เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 2563
Share to...