“สัมมนาปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมศิลป์สู่ตลาดแรงงาน”

วันที่  12 มีนาคม 65  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

จัดโครงการ “สัมมนาปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมศิลป์สู่ตลาดแรงงาน”

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

   

   

 

 

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to...