วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จัดทำโครงการอบรมสัมมนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำโครงการอบรมสัมมนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีหัวข้อสำคัญดังนี้
– เกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการใหม่ พ.ศ. 2565
– เทคนิคการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
– การพัฒนาตำราให้ได้มาตรฐาน สำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สุมิตร สุวรรณ
Share to...