วันที่ 7 สิงหาคม 2562 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหสงิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...