วันที่ 6 -7 และ 13 มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะ ครูช่างอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน สู่ศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมกับ คณะครุศาสตร์
โดย อาจารย์พัฒนะ เจริญยิ่ง
ประธานหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ
ครูช่างอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
สู่ศตวรรษที่ 21
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 6 -7 และ 13 มีนาคม 2564
ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
   
    
   
   
   
   
   
   
   
 
สำหรับนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1-4
จำนวน 79 คน 3 สาขาช่างอุตสาหกรรม
ได้แก่ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า
และช่างยนต์
โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับวุฒิบัตร
รับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในการนี้ ช่างเทคนิค สังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 4 คน ร่วมเป็นวิทยากร
Share to...