วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome based education : OBE)

วันที่ 5 เมษายน      2566

ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชมภาพกิจกรรม 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

วันที่ 5 เมษายน      2566

ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  *********************************

เวลา กิจกรรม
08.30-9.00 น. ลงทะเบียน
09.00-9.30 น. เปิดโครงการอบรม       โดย    รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

09.30-12.00 น. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด

อาจารย์ สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. วิธีการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome based education : OBE)

วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด

อาจารย์ สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 น. 

             ช่วงบ่าย  เวลา14.30-14.45 น.

 

Share to...