ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งทีม การดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

   

   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งทีม การดำเนินงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) หรือชื่อเดิม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม