วันที่ 4 มกราคม 2564 เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย

วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลาัยราชภัฏเลย ณ ห้องทำงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...