วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (LRU Open House 2019)

กำหนดการโครงการ เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562 (LRU Open House 2019

ครงการ

“เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2562  (LRU Open House 2019)”

 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย

 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน หอประชุมขุมทองวิไล
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
09.00 – 12.00 น. เข้าเยี่ยมชมคณะ 5 คณะ โดยแยกกลุ่ม 5 กลุ่ม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เข้าเยี่ยมชมคณะ 5 คณะ โดยแยกกลุ่ม 5 กลุ่ม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15.00 – 17.00 น. เข้าเยี่ยมชมคณะ 5 คณะ ตามความสนใจ
17.00 น. เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

Share to...