วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการ”หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การอบรมเชิงปฏิบัติการ”หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ณ ห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

  

   

   

 

Share to...