วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมชี้แจงบริบทการดำเนินงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจงบริบทการดำเนินงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) หรือชื่อเดิม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ตามที่ได้รับนโยบายและดำเนินการ 3 ตำบล โดยฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ ดูแลในภาพรวมการดำเนินงานภายใต้การนำของท่านคณบดี
ต.เชียงคาน จ.เลย ผศ.ณัชชา เป็นผู้ประสานงาน
ต.ห้วยส้ม จ.เลย ผศ.ภควดี เป็นผู้ประสานงาน
ต.กกสะทอน จ.เลย ดร.วันชาติ เป็นผู้ประสานงาน
วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ คือ
1. การยกระดับเศรษฐกิจตำบล
2. การจ้างงาน
3. การพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Share to...