วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.00 น.
(ต้องเข้าระบบสอบก่อนเวลา 21.30 น.)
Share to...