การประชุมสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27  พฤษภาคม 2565  สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ ออนไลน์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา  สมจันทร์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเข้ากิจกรรม  ทั้งนี้มี การมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี ในสาขาวิชาต่างๆ และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้ทุนโครงการต่างๆ ดังนี้

นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
ลำดับที่ หลักสูตร ชื่อ – สกุล หมู่เรียน ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
(ประจำปีการศึกษา 2564)
1 เทคโนโลยีโยธา นางสาวสุกัญญา  พรมชู ท.6401 3.26
2 นางสาวจุฑารัตน์  ไชยศรี ท.6301 3.34
3 นายอิทธิพร  สินสอน ท.6201 3.39
4 วิศวกรรมการจัดการอุต ฯ นายนพกร  แก้วเหลี่ยม วศ.6401 3.76
5 นางสาวพนิตตา  มะแอ็ม วศ.6301 3.30
6 นายจักรภพ  วงศ์ลา วศ.6201 3.75
7 วิศวกรรมการออกแบบและผลิต นางสาวณัฐธริกา  ทุมชะ วศ.6404T 3.75
8 นายวรายุทธ  ไชยแสง วศ.6404T 3.75
9 วิศวกรรมการผลิต นางสาวกรรณิการ์  ทาบุญเมือง วศ.6304 3.45
10 นางสาวพิชญาภัค  ทองคำ วศ.6204 3.32
11 วิศวกรรมไฟฟ้า ฯ นายยุทธกร  ปานวัฒนะ วศ.6402 3.61
12 นายรัฐธรรมนูญ  ชุ่นขวัญ วศ.6403T 3.83
13 นางสาวชลธิชา  มูลชาติ วศ.6302 3.64
14 นายสหรัฐ  เศษสุวรรณ์ วศ.6303T 3.62
15 นายสดายุ  สมบัติ วศ.6202 3.55

 

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐเมืองเลย   จำนวน 5,000 บาท
1 วิศวกรรมไฟฟ้า ฯ นายอัจฉริยะ ฟ้องเสียง

 

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก ศุนย์ซินโครตรอน   จำนวน 1,000 บาท (ด้านกิจกรรมนักศึกษา)
1 สโมสรนักศึกษา ประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

  

Share to...