วันที่ 25 เมษายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย โปธิ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
จัดทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่อมแชมอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาในพื้นที่
และเป็นการฝึกการใช้ทักษะด้านวิศวกรรมและงานช่างให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม
และการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม
ในการนี้โดยมี รองผู้อำนวยการ ภควัต เทศน์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน” และคณะกรรมการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
 
 
 
    
Share to...