วันที่ 25 กันยายน 2564 การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2564

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ดำเนินงานกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา นั้น

ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษาที่จะสำเร้จการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 กันยายน 2564 (กำหนดการสอบ และรายละเอียดข้อปฏิบัติการเข้าสอบ ตามเอกสารแนบ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ให้เข้าสอบโดยพร้อมเพรียงกัน

รายละเอียดการเข้าสอบ

1. การสอบเป็นการสอบระบบออนไลน์ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test วัดความรู้ครอบคลุม 6 ด้าน คือ
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Basic Concepts Computer and Information Technology)
1.2 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์ (Using the Computer and Managing Files)
1.3 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
1.4 การประมวลผลคำ (Word processing)
1.5 ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Spreadsheets )
1.6 การนำเสนอผลงาน ( Presentation )

2. อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการสอบ ประกอบด้วย
1) อีเมลนักศึกษา ตัวอย่างเมล 6442428500@lru.ac.th
กรณี ลืมรหัสผ่าน ติดต่อได้ที่ Facebook :lrucomcenter
2) โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

3. ขั้นตอนการสอบ
เข้าสอบผ่านช่องทางลิงค์ได้ที่ http://posttest.lru.ac.th/
ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง
เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 50
             กรณี สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้นักศึกษา ดังนี้
ออกหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่นักศึกษา
             กรณี สอบไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (กำหนดการอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

4. นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษาได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.lru.ac.th/  หรือ https://cc.lru.ac.th และ facebook lrucomcenter

>> ตารางสอบ digitaltest 2564
>> คู่มือการเข้าสอบ Digital2564

Share to...