ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2566  กิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา ปี 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเตรียมฝึกสหกิจศึกษา และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา ปี  4
ณ ห้องประชุมชั้น 5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รับชมภาพบรรยากาศการเพิ่มเติม 

>>>>(กิจกรรมสหกิจศึกษา ภาคเช้า)<<<<<