วันที่ 2 ส.ค. 2562 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาที่สูงขึ้น ได้แก่ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พันธุวาปี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิภัทร จำรัสแนว

และอาจารย์ที่มีผลการการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนและการให้คำปรึกษามากที่สุด ได้แก่ อาจารย์สมภพ เพ็ชรดี และ อาจารย์ณัชชา สมจันทร์

   

 

   

 

   

จากในการประชุมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ผู้โดยมีช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบเกียรติบัตรและกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ที่ได้รับการแต้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอบคุณภาพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...