วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 มหกรรมวิชาการเทคโนนวัตกรรม ประจำปี 2562

วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 โครงการมหกรรมวิชาการเทคโนนวัตกรรม ประจำปี 2562 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการมหกรรมวิชาการเทคโนนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และร่วมจัดกิจกรรมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...