ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 การพัฒนาทักษะดิจิทัลและระบบสารสนเทศสำหรับงานสหกิจศึกษา

 
  

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 การอบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศสำหรับงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการพัฒนาทักษะดิจิทัล
วิทยากร : ดร.สุไพลิน พิชัย และคณะ
ณ ห้องประชุมชั้น 5
และห้องปฏิบัติการ CAD 1 และ CAD 2
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม