วันที่ 17 มิถุนายน 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม

ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดเลย

โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดเลย

บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (บริษัท จ.เจริญฯ) และบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน สาขาเลย (บริษัท ศรีตรังฯ)

และการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ พื้นที่จังหวัดเลย

โดยมีหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมเป็นพยานในพิธี

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

เวลา

กิจกรรม

เวลา 13.00 – 13.30 น. ผู้บริหาร/นักวิจัย/แขกผู้มีเกียรติ/สื่อมวลชน ลงทะเบียน
เวลา 13.30 – 13.40 น.

 

กล่าวแนวทางความร่วมมือและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

โดย   รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายชัยธวัช เนียมศิริ                ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเฉลิมภพ แก่นจัน              กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน

นายจามิกร ขจรเฉลิมศักดิ์      ผู้จัดการ บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง                  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เวลา 13.40 – 13.50 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จังหวัดเลย บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน สาขาเลย
โดยมีหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมเป็นพยานในพิธี
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เวลา 13.50 – 14.00 น. ตอบประเด็นข้อซักถาม/ให้สัมภาษณ์
เวลา 14.00 – 15.00น. ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับพื้นที่
จังหวัดเลย·ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดเลยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมชัย มูลหล้า และคณะ·

ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์กลุ่ม “แก้ว-น้ำ-สี-ชา” และนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนา
e-Marketplace “แพลตฟอร์มดิจิทัลของคนเมืองเลย”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช และคณะ

Share to...