วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1- 6 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสีชมพูศึกษา จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                   

>>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<<<

Share to...