วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต ประกอบด้วย นางสาววราภรณ์ ทองคำ นายวรายุทธ ไชยแสง นายศิริชัย พิมใจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ นายธนพล แก้วสุวรรณ นายณัฐวุฒิ แก้วตัน นายจักรี กลิ่นหอม ร่วมเสนอไอเดียการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบสู่ผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบด้วง และน้ำพริกปลานิล โอเมก้า 3”
การดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการฝึกแนวคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษาตามแผนงานของหลักสูตรวิชา ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ณัชชา สมจันทร์ และ ผศ.ณัฐชัย โปธิ นักศึกษาต้องจัดทำรายละเอียดผลงานเบื้องต้น แผนธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) และจัดทำ Clip Video เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ สู่การคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อแข่งขันในรอบต่อไป
   
 
Share to...