วันที่ 1-2 เมษายน 2464 ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย

       
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโครงการการยกระดับการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ด้วยกระบวนการ STEM ด้วยหุ่นยนต์
วันที่ 1-2 เมษายน 2464 ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา อำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย
#ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #มูลนิธิBlooming Juniper Foundation #โรงเรียนนาแห้ววิทยาอำเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย ที่ให้โอกาศ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาความรู้ STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ในครั้งนี้