วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ปีการศุึกษา 2564

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

  

   

Share to...