ลงพื้นที่เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดย รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

   

   

   

   

Share to...