ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ ประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #รางวัลชนะเลิศ
โดย รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย  พวงจันทร์ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์ นาคโสภณ รองคณบดี เข้ารับใบเกียรติบัตรกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ในการประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ LRU KM DAY ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปีการศึกษา 2565) นำเสนอเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566
-นำเสนอผลงานโดย ผู้ชวยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์ นาคโสภณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษ