รางวัลชนะเลิศโครงงานระดับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021

       
      
   
   
   
วันที่ 26 มีนาคม  2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอ
โครงงานระดับนักศึกษา ปริญญาตรี  จำนวน  7 ผลงาน
⭕️ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   1   โครงงาน
⭕️ วิศวกรรมการผลิต   6   โครงงาน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NCST2021
 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Share to...