รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0220 จำนวน 1 อัตรา
เงื่อนไขของตำแหน่ง
– ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ อายุไม่เกิน 50 ปี
– เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
– ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
– มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ ในมาตรา 7 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0220 จำนวน 1 อัตรา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ผู้สมัครในระดับปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง / ผู้สมัครในระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

Share to...