วันที่ 17-18 พ.ค. 65 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยางพารา สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิศวกรรมการออกแบบและผลิต
“เครื่องปั่นครีมน้ำยางพาราข้น”
ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์โฟมยางพารา
สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตและแปรรูปยางพาราบ้านท่าบม
ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย
จังหวัดเลย และศูนย์เรียนรู้
ยางพาราจังหวัดขอนแก่น
ภายใต้โครงการวิจัย
“การพัฒนาตลาดดิจิทัล
เพื่อยกระดับสินค้าและบริการ
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย”
ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค. 65  ณ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to...