พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
🔸วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐- ๒๐.๐๐ น.🔸
ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และลานหน้าอาคารวิชญาการ
ในรูปแบบผสมผสานในรูปแบบ on-site และรูปแบบ online ผ่านระบบถ่ายทอดสดผ่านเพจ LRU LIVE
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและตรวจคัดกรองฯ ตามจุดนัดหมายแต่ละคณะกำหนด (ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกหมู่เรียนๆละ ๒ คน รวม ๗๑ หมู่เรียน รวม ๑๔๒ คน)
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ตัวแทนนักศึกษาทุกคนเดินลอดซุ้มตราประจำมหาวิทยาลัยเข้าตั้งแถวที่ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ซักซ้อมพิธีการต่างๆ ณ ลานอเนกประสงค์
ซักซ้อมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการ
๑๘.๐๙ น. ประกอบพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการ
๒๐.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาร่วมบันทึกภาพ เป็นเสร็จพิธี
📌หมายเหตุ
๑. การแต่งกาย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แต่งกายด้วยชุดปกติขาว สวมหมวก/ชุดสุภาพ/หรือเสื้อโทนสีเหลือง ตัวแทนนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาพิธีการถูกระเบียบ
๒. ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยสีขาว และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตราการ D-M-H-T-T-A ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม อย่างเคร่งครัด
๓. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองฯ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อบันทึกใช้เป็นหลักฐานตามจุดนัดหมายตามที่คณะกำหนด
๔. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไซต์ประกอบด้วย ท่านผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จำนวน ๖๐ คน ผู้นำนักศึกษาทั้ง ๗ หน่วยงาน จำนวน ๗๐ คน ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๔๒ คน นักศึกษาชุมนุมสาธารณสุขอาสา จำนวน ๒๐ คน นักศึกษาขบวนส่วนหน้า จำนวน ๖๓ คน คณะกรรมการองค์กรกิจกรรมนักศึกษาที่ดูแลและช่วยงานในจุดต่างๆ ๔๕ คน
รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน
Share to...