ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.59 น.

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกรู กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธฺิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณภาพ จาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...