ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมพล นาอุดม ได้รับรางวัล ครูดีศรีเมืองเลย ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมพล นาอุดม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  

สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล ครูดีศรีเมืองเลย ประจำปี 2565
จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

Share to...