ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

การประกาศผลการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

ประเภทการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

ลำดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา
1 สปิงเกอร์แรงดันอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ นายเกษฏากร วัฒนะ

นายเทพนรินทร์ อินทะผิว

นายสิทธิ์ศักดิ์ ศรีบุรินทร์

2 การออกแบบและสร้างเครื่องผสมมอร์ต้าร์

แบบหมุนมือขับด้วยโซ่

นายอิทธิพร สินสอน

นายอานนท์ อ้วนเสมอ

นายรัตนพงษ์ สิงห์สถิตย์

ประเภทการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา
1 เครื่องคัดแยกขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว นางสาวกรรณิการ์ แสนใจ

นางสาวนภาพร ดิลกลาภ

นางสาวพรปวีณ์ เหลาอินทร์

2 แบบจำลองโรงจอดรถด้วยพีแอลซี นางสาวอริศรา ชมเชยรัตน์

นางสาวชญานิศ มูลราศี

นางสาววริศรา เลไธสง

ประเภทการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ลำดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุจากเปลือกหอยแครง นายณัฐพงศ์ จินะรักษ์

นางสาวปิยพร โยธาภักดี

นางสาวศิริลักษณ์ ปิ่นคำ

2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปั่นเตรียมสารประกอบฟังก์ชันอาหาร กรณีศึกษา : จิ้งหรีดทองคำ (ทอด) นายก่อเกียรติ กองสิงห์

นายจักรภพ วงศ์ลา

นายรติภูมิ สะเดา

ประเภทการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมศิลป์

ลำดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา
1 การประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกโดยได้แนวคิดมาจากเทศกาลผีตาโขนเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 กรณี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสองรักวิทยา นายตะวัน สีบุตรา

นายธนรักษ์ จิตแสวง

 

2 โคมไฟจากกะลามะพร้าว นางสาวเรืองลดา สอนพรม

นางสาวช่อผกา จำปาศิริ

 ประเภทการประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการออกแบบและผลิต

ลำดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา
1 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ นางสาวพิชญาภัค ทองคำ

นายวรายุทธ ไชยแสง

นายศิริชัย พิมใจ

2 เครื่องปั้นแป้งขนมทรงกลม นายฐิติวัฒน์ สุรินทร์

นายกฤษฎา สารมะโน

Download: ประกาศผลการประกวดโครงงานนวัตกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 

 

 

Share to...