ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

อ่านประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง)

ค่าธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง)

ใบสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง)

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ใบรายงานตัวระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สำหรับคุณครูแนะแนว