การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทรับตรง)  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ << อ่านประกาศเพิ่มเติม >>

Share to...