ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ในระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้

วันที่ 11 – 12  ตุลาคม 2563  รุ่่นที่ 1 ปริญญาเอก ปริญญาโท  บัณฑิต ค.บ. และ บัณฑิต วท.บ.

วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2563  รุ่นที่ 2  บัณฑิต บธ.บ.  บัณฑิต รป.บ.  บัณฑิต น.บ.  บัณฑิต ทล.บ.  บัณฑิต ศ.บ.  บัณฑิต นศ.บ. และบัณฑิต ศป.บ.

>>>บัณฑิตติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 <<<

ขอบคุณภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...