ประกาศจังหวัดเลย ให้ปิดสถานศึกษา วันที่ 8 – 24 มกราคม 2564

ตามประกาศของจังหวัดเลยให้มีการปิดสถานศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึง 24 มกราคม 2564
จึงแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านงดการสอนในชั้นเรียนทุกรายวิชา ทุกกรณี
ให้ดำเนินการเป็นการสอนแบบออนไลน์ แทน หรือมอบหมายงาน กิจกรรมต่างๆให้เหมาะสม
จึงแจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
วันที่ 7 มกราคม 2564

Share to...