บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางทัศนีย์   บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางชฎาพร คุชนุช

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุภัทตรา พันธุวาปี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัทราภรณ์ เขียวทองสี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายไพโรจน์ บุตรเพ็ง

ช่างเทคนิค
(สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ)

นายสุรชัย กองชนิน

ช่างเทคนิค
(สาขาวิชา เทคโนโลยีโยธา)

นายเชาวฤทธิ์ ศรีหา

ช่างเทคนิค
(สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต)

นายปราม นามวงษ์

ช่างเทคนิค
(สาขาวิชา วิศวกรรมการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

นายเสน่ห์ชาย จันทะวัน

เจ้าหน้าที่นักการ

นางสุขสงวน จันทะวัน

เจ้าหน้าที่นักการ

 

 

Share to...