บุคลากรสายสนับสนุน

 

นาง ทัศนีย์   บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นาง ชฎาพร คุชนุช

นักวิชาการพัสดุ

นางสาว สุภัทตรา พันธุวาปี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว ภัทราภรณ์  เขียวทองสี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นาย ไพโรจน์ บุตรเพ็ง

ช่างเทคนิค
(สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

นาย สุรชัย กองชนิน

ช่างเทคนิค
(สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง)

นาย เชาวฤทธิ์ ศรีหา

ช่างเทคนิค
(สาขาวิชา วิศวกรรมการออกแบบและผลิต)

นาย ปราม นามวงษ์

ช่างเทคนิค
(สาขาวิชา วิศวกรรมการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

นาย เสน่ห์ชาย จันทะวัน

เจ้าหน้าที่นักการ

นาง สุขสงวน จันทะวัน

เจ้าหน้าที่นักการ