ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าร่วมต้อนรับ

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to...