ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับ อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...