จัดประชุมชี้แจงความเข้าใจ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรยุควิถีใหม่ (New Normal Engineer)

   

     

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดประชุมชี้แจงความเข้าใจ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรยุควิถีใหม่ (New Normal Engineer)
เพื่อรับทราบตารางการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกชั้นปี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

Share to...