จัดกิจกรรมคืนข้อมูลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2562-2563 สู่ชุมชน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม  2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดกิจกรรมคืนข้อมูลโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2562-2563
สู่ชุมชน อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับผู้นำชุมชนที่เสียสละเวลาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ประกอบด้วย 12 โครงการ 7 หมู่บ้าน 3 ตำบล
ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอเชียงคาน ท่านภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ และว่าที่ ร.ต.ญ.ธันยนันท์ ธงชัย ปลัดอำเภอเชียงคาน
ที่อนุเคราะห์และมอบหมายผู้นำชุมชน อำนวยความสะดวก และร่วมกิจกรรมจนสัมฤทธิ์ผล สู่การยกระดับชุมชนไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี  ศิริหล้า  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา  สมจันทร์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย   พวงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกัญญา  ขันชัยภูมิ
   
    
   
Share to...