จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566 – 2570)

วัน 14 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566 – 2570) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย บุคลากรและผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

รับชมภาพการประชุมเพิ่มเติม : เพจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Share to...