คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

วันที่ 29 มีนาคม 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการหลักสูตรการฝึกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity Improvement Techniques) รหัสหลักสูตร 0920017230214 กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดยมุ่งหวังพัฒนาแรงงนแบบสะเต็ม (STEM Workforce) ที่ประกอบไปด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาธุรกิจในยุค Digital Disruption
Share to...