คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  พรหมเทศ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   

   

   

    

ขอขอบคุณ : ภาพงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...