คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์ U2T สู้ภัยโควิด (U2T covid-19 Week)

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมU2T คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์ U2T สู้ภัยโควิด (U2T covid-19 Week)
   
   
       
     

   

โดยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
นำโดย ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา
ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
นำโดย ผศ.ณัชชา สมจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ
และตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
นำโดย ผศ.ภควดี ศิริหล้า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประดิษฐ์อุปกรณ์
กดเจลด้วยเท้าลดการสัมผัส
ถวายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
สำหรับวัดและตลาดสดในพื้นที่ตำบล
กิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย
สำหรับประชาชนในพื้นที่สาธารณะ
กว่า 1,000 แผ่น
กิจกรรมทำความสะอาด
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด
และกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
(ปลูกป่าต้นน้ำ)
เนื่องในวันวิสาขบูชา
Share to...