ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 เมษายน 2564 กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

   

   

   

   

   

   

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
โดยการนำเสนอผลงาน-โครงงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปี 4
จำนวน 40 ผลงาน-โครงงาน

ในการนี้ ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรนักศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ
โดยมี ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์
ผศ.ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ
และ ผศ.เปรมชัย มูลหล้า
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงาน
ผลการประกวดรางวัลระดับดีเลิศ
สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้แก่
นายกิตติศักดิ์ ขันชัยภูมิ
ผลงานชุดจับยึดถาดอบยางอัตโนมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ได้แก่
นายธีรภัทร์ สีหะวงศ์
ผลงานอุปกรณ์จับยึดท่อทองแดง