คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for Engineering Job Hunters

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for Engineering Job Hunters

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ในการสมัครและสัมภาษณ์งานในอนาคต ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563-วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

โดยคณะวิทยากรจาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

 

 

 

Share to...