คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปี 2565 การใช้เครื่องมือ Scanning XRF Microscope
วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 และ ห้องปฏิบัติการ SC.207 ชั้น2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทั้งนี้โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และ สาขาวิชาการออกแบบและผลิต ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์
 
 
 
 
 
ดาวโหลดรูปภาพเต็มได้จาก https://drive.google.com/…/1fv451aWX07yf-SOMQe275G…
Share to...