คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2562 เข้ารับฟังการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนนักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนใช้บัณฑิต ผู้แทนศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

        

 

 

Share to...